Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Partikelstråling


Dette afsnit er en forsættelse af afsnittet Massedannelse

Universet er et selv udviklende og selvjusterende system.
Universets udviklings system handler om en grundlægende del og resten er kombinatoriske sammensætninger og stabiliserings punkter.

Vi har at universet i et klassisk Big Bang kun kan skabe en partikel og er den eneste partikel som er aktiv.
Jeg har givet den navnet en Basis partikel og den har masse energien 5.185681022 * 10-34 kg.
Den er ikke stabil i hvile, men ved lysets hastighed.

Der skabes to partikler i forbindelse med Big Bang, en elektron og en proton som er bundet sammen af Basis kerner som gør at disse to partikler er stabile i hvile og danner partiklernes masse tiltrækning.

...............................
Elektronen og protonen kan ikke skabes syntetisk; hvis stabiliserings punktet brydes falder partiklerne sammen og Basis partiklerne bliver til stråling.

I dette afsnit ser vi på basis partiklens energi omsætnings system.
Der er to typer som fungerer i det samme system.
Hastigheds ændringer i en masse.
Stråling fra basis kernerne i en atom-masse.
Nogle forskellige egenskaber som er knyttet til stråling.

Man kan ikke forbruge energi, derfor er universets energi stabilisering en forskydning hvor både hastighed (spænd) og rumfang er max. låst.
Universets basis kerne er derfor låst ved denne max. størrelse som er afgørende for, at basis kernen kan absorbere og emittere stråling.
.................................

Masse er opbygget af basis kerner og danner masse tiltrækningen.
Masse og kinetisk energi er to del i det samme system (ingen masse, ingen kinetisk energi).

Masse har ikke nogen fast form og dannes af de kræfter den er påvirket af.
Massens kinetiske energi, dannes ved en forskydning af den hvilende masses hastigheds vektorer.
 
...................

Universet kan kun skabe en partikel, som jeg kalder en basis partikel og som er byggestenene i alt også stråling.
Basis kernens masse måles i kg. og er max. energien som en lys streng kan have, du vil ikke opleve at denne værdi overskrides.
Hvis basis kernen ligger stille i forhold til universets hvilepunkt (koordinatet 0,0,0) vil den forsøge at sende en lys streng med hastigheden og længden c. Det er lys strengens diameter der vekselvirker med partikel massen og skaber den spredning vi kender som spektrallinjer. Du skal være opmærksom på at stråling er en variant i universets masse partikel system..

Nogle fysiske processer finder hurtigt et hvilepunkt, f.eks. masse-tiltrækning, med stråling er det ofte omvendt f.eks. molekyle strukturer her er omsætnings-hastigheden mellem absorption og emission utrolig høj og strenglængden meget lille. Hvis temperaturen hæves er det udtryk for at omsætnings-hastigheden er forøget.
Du kan se denne proces i de Brownske bevægelser i molekylet og at temperaturen udlignes mellem varme og kolde væsker. Jeg vil anbefale at du ser nærmer om dette her i midt afsnit om molekylebindinger

Jeg vil lige bemærke;
Når en partikel decelerere vil lys strengen blive dannet af to parametre.Se fig. K24

En basis kerne som absorberer og emitterer en lys streng vil den kun bruge mængde parameteret som er et sum forms parameter i universet fordi den absorberede lysstreng allerede har hastigheden c.
Alle atomare systemer vil derfor emittere et linje spekter der er dannet på sum form. Der findes nogle enkelte synlige tilfælde i brint spekteret men det gælder alle spektrer.

Jeg viser her nogle mere detaljerede eksempler på hvordan stråling fungerer.

Det er ikke fordi at jeg har noget imod bølgefysik som sådan, men det er nødvendigt at se universet som et samlet udviklende system hvor der er et sammenhæng mellem masse, partikler og også stråling. Stråling som en bølge passer ikke ind i universets udviklings maskine.

Stråling er en af universets grundlæggende byggestene og indgår i alle fysiske sammenhænge.
Jeg vil vise et interessante eksempel, som bør give dig noget at tænke over.
En smed banker på et stykke jern, jernet bliver varmt og udsender infrarødt lys. Smeden har bare ved at banke på et stykke jern opnået lysets hastighed.

Jeg viser her et billede af den mest almindelige måde at spalte en lysstråle på.
Spredning af fotoner fremkommer når lyset afbøjes af atomkernens massetiltrækning. De steder hvor der er anslag af fotoner, fremkommer spektral punkter, resten af
båndet er sort(ingenting).

.............................
Afbøjning af en lysstråle er meget mere end linjespekteret, du kan se mere om det i mine andre afsnit.

Når en partikels hastighed bliver større ændres dens egenskaber. Når en partikel når lyshastigheden, får vi en meget lang partikel som jeg kalder en lysstråle, men den har stadig de samme partikel egenskaber.

....................

En lysstråle har masse afbøjnings egenskaber og er en variant i universets partikel system.

For at beregne en lysstråles energi, er det nødvendigt at beregne den ud fra lysstrålens standard længde c.

Alle partikler har et indbygget system til at absorbere og emittere stråling. Den måde systemet virker på er at det ikke altid, er hele strenglængden der emitteres men små stumper der hver har de samme egenskaber som en hel lysstreng. Strengens egenskaber kan bestemmes ved at benytte lysstrengens masse tiltræknings egenskaber, se overstående figur.

En lys streng afbøjes i et kraftfelt fig. f 32.
..........
På fotonens tværakse er der almindelige partikelegenskaber.
Det er derfor muligt på grund af masse tiltrækningen mellem to partikler at beregne lys strengens afbøjning.

Hvis vi sender noget lys med forskellige bølgelængder fra punktet A, vil lyset ankomme til punkt B med ankomsttider, som er længere, end hvis lysstrålen sendes i en lige linje (lys hastigheden er c.).

Vi observerer det som om lyset tøver. Lyset er en præcis størrelse der altid bevæger sig med hastigheden c (det er en af de vigtigste funktioner i universets, se andre afsnit ).

En partikels strålings system
En partikel er opbygget af basis kerner som også atomkernen er opbygget af. Det er basis kernerne som behandler stråling og er universets byggesten.
Hvis en partikel ikke havde nogen basis kerner ville partiklen heller ikke have noget absorption og emissions system.

Det vil tage et sekund at skabe en lysstreng med længden c hvilket er en meget stor tid i atomernes verden.
Basis kernen starter med at emittere en lysstreng, men inden den har nået at sende hele strengen, absorberer den en anden lysstreng, de to energi mængder smelter sammen og hele processen starter forfra.
Basis kernen emitterer derfor lysstrenge i små stumper, hvor hver stump har de samme egenskaber som en hel lysstreng.
Af fysiske og matematiske årsager er det nødvendigt at beregne hele lysstrengens længde for at finde lysstrengens diameter som den vekselvirker med masse.
En basis kerne kan betragtes som en maskine der hele tiden absorberer og emittere stråling og der er millioner af dem i en atomkerne.
Du kan prøve at forestille dig hvor lille en basiskerne er og det hele foregår konstant med lysets hastighed.
Det er ligeledes basis kernen som omdanner energien til stråling i forbindelse med en partikels deceleration og er det ene led som danner den molekylære bindings struktur.

Basis kernen er kun stabil i fri stilstand ved lysets hastighed c
Basis kernen står for al stråling, det er derfor den der bestemmer max. og min. strålingens størrelse

Tekniske og matematiske størrelser
Max. strålings værdien er 5.185681022 * 10-34kg eller 4.6606576 * 10-17joul
Min. strålings værdien er større end 0 joule
Al stråling ligger i disse intervaller og er en hel lysstreng.

Jeg kan herefter konstatere at der er et stort strålings område under radiobølger der ikke kortlagt.

Teknisk bestemmelse.
Ebasis = (Vbasis * c2 ) * c2
Når en partikel decelerer dv, vil basis kernerne omfordele den kinetisk energi.

EKinetic= (Vbasis * dv2 ) * c2 = EKinetic = (Vbasis * c2 ) * dv2

Konstanten er teknisk bestemt og er en af universets grundelementer som jeg ikke vil afvige fra.
En afvigelse vil påvirke andre vigtige konstruktions dele.
Konstanten er derfor teknisk bestemt til 5.185681022 * 10-34 kg.

Foton interne struktur
Når en partikel deaccelerer tilføres basis kernerne energi med hastigheden dv2
Basis kernen kan ikke indeholde to forskellige værdier af hastigheder (dv2) og vi får en komprimering til højeste værdi c2. Rumfanget reduceres og hastigheden stiger til c.
Der er ikke noget nyt i komprimering, vi kender den fra big bang.

mbasis2 = (Vbasis * c2) + (Vbasis * dv2 ) <=> mbasis2 = (Vbasis * c2 ) + (Vfoton * c2)

Hvis basis kernen ikke kunne omforme kinetisk energi ved komprimering, så ville kernen ikke kunne emittere en lys streng.
Alle lys strenge som universet skaber har hastigheden og længden c, det er lys strengens rumfang som danner lys stringens diameter.
Det er lys strengens diameter der vekselvirker med et kraftfelt og gør at vi får en afbøjning.

Bemærk universets låse system og omsætnings hastigheden i for eksempel atomkerner.

...................
Hvis basis kernen er i hvile i forhold til universets koordinater (0,0,0) og emitterer en lysstreng er strenglængden c.

Hvis kernen bevæger sig imod eller bort fra fotonens emissionslinje vil strenglængden blive længere eller kortere og vi får en anden strengdiameter og en anden afbøjning når den vekselvirker i et kraftfelt,

Fænomenet observeres som en forskydning i linjespektret, også kaldet rød og blå forskydning.
...................
Bemærkninger til kinetisk energi og stråling

Eks. en proton består af ca. 3,2 millioner basis kerner der er bundet sammen og danner hele protonens masse.
Når protonen decelerer vil alle basis kernerne som protonen er opbygget af få tildelt energien.

.........mbasis = Vbasis * dv2.

Vi har her monoton stråling med næsten den samme bølgelængde.

Hvis du vil lave nogle forsøg med afbøjning af en lys streng i et kraftfelt, skal du først beregne lys strengens diameter og bestemme afstanden mellem atom kernerne som vist fig. f32
Du skal bruge et sæt formler for masse tiltrækning og sætte en computer simuleret model op. Jeg vil ikke anbefale at du bruger de gamle tunge masse tiltræknings formler, men brug i stedet de nye lette formler.

Afsluttende bemærkninger
Husk på at stråling er en højhastigheds partikel og er underlagt de samme regler som en almindelig partikel, her under aktion og reaktion.

At der er et stort strålings område under infrarød og radiobølger, som ikke er kortlagt på nuværende tidspunkt og der kan være store udviklings muligheder i dette strålings område.

Hvis du har læst dette afsnit, så vil du se at hele strålings området er utrolig omfattende.

at universet kan samle grundlægende millioner af dele til den absolutte nøjagtighed med lysets hastighed. Vi anvender et enheds styret talsystem, vi kan ikke samle to dele til den absolutte nøjagtighed, selv om vi bruger ubegrænset tid på det.

Alle stabile partikler er opbygget af universets basis kerner. En elektron, proton og atomkerner er sammen sat af basis kerner, der er millioner af dem i en proton. Du kan se dem hvis du knuser dem i en partikel-accelerator. Det er basis kernerne der absorberer og emittere stråling.
Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 


Sidst opdateret : 01 Juli 2020
Email : info@jwhdk.eu