Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Universet

Går du udenfor og kigger op mod himlen, vil du se et univers som er uendeligt stort og er meget koldt -273,15 grader celsius = 0 grader kelvin. Du vil ligeledes se at universet har skabt en lokal-masse (Big Bang masse) som du selv er en del af.
Andet er der ikke.
Det vi gerne vil vide er, hvordan denne hændelse er foregået.

Massens grænseflade.
Der er en del mennesker der har et problem med at forstå, at universet ikke har nogen ende og er et uendeligt tomrum uden nogen grænser.

Et system skal have et begyndelse punkt for at det kan have et slut punkt.

Du er omgivet af masse, jeg viser her et eksempel på en energimængde afgrænset af et rumfang.

..........................

Du vil altid se, at masse har et begyndelse og et slut punkt, så det er ikke så mærkeligt at du ser det som normalt.

Universet har ikke noget begyndelses punkt og har derfor ikke noget slutpunkt.

Masse er et produkt universet har skabt i sit udviklings system. Universet er en anden verden en den du normalt oplever.

Grundlaget for det analyse og udviklings-system som jeg anvender.

Universet er et selvudviklende og selvjusterende system
Den fysik vi anvender i dag er udviklet over flere hundrede år og består af forskellige isolerede systemer. Det jeg gerne vil er at samle det under et system..

Hvis vi går ind i universets udviklings system, som kunne være atomets kerne, for at finde ud af hvordan den fungerer, så er problemet at vi ikke ved hvordan universets funderings-underlag er i atomets kerne, hvilket medfører at projektet ofte mislykkes.

For at få gang i grundvidenskabernes udvikling, er det nødvendigt at finde ud af hvordan universets funderings underlag er. Vi skal derfor finde ud af hvordan universet er opbygget og fungerer i sine grund funktioner.

Desværre ser det ud til at jeg er den eneste der til dato har den opfattelse at det er på tide at få styr på hvordan det hele fungerer i en helhed på et seriøst grundlag.

Dele fra den anerkendte fysik som kan understøtte universets funktions opbygning.

Selv om universet i sit udgangs-punkt er simpelt, er det ikke let at afdække udviklings-systemets start, fordi der ikke er ret mange synlige data om universets grundlæggende opbygning. Der er derfor mange komplekse dele, der skal undersøges og kontrolleres i andre fysiske systemer, før en endelig beslutning kan bestemmes, både på den fysiske og matematiske side.

Det første som jeg har bemærket er forholdet mellem masse og energi som vi også kender fra Einsteins formel E = m * c2 , her kan vi se at universets funktions-grundlag mindst består af to elementer og det ene er hastighed.

Browns observation af de brownske bevægelser i væsker som aftager ved faldende temperatur og som peger på noget med temperatur og hastighed.

Kelvins supplerende observation af at al partikel aktivitet stopper ved -273,15 grader celsius = 0 grader kelvin.

Vi har massefylde: Fast, Flydende, Gas, Plasma-form og masse tiltrækning der er delvis rumfangs-styret.

Det er ikke universets rum der er problemet men partikel hastighed og de egenskaber den har som ikke har nogen tilsyneladende oprindelse i universets grundopbygning og energiens bevarelse i hele universet..

Universet må foruden rumfang, også have en anden indtil videre ukendt funktion som kan skabe dens masse og hastighed i det samlede udviklings system.

Det udviklings system som jeg har valgt.

Universets rumfang kan ikke i sig selv skabe masse og universets har derfor også en anden funktion som har skabt massen.

Der er ikke fundet noget ved observation og heller ikke i de almindelige matematiske funktioner så jeg har ledt efter sporings dele og fundet at det kun er Kelvin og Brown som har noget der peger i den rigtige retning.

Når jeg kan arbejde med universets opbygning skyldes det at nogle fysikere og videnskabsmænd før mig har lavet nogle opmålinger, undersøgelser og registreringer af forskellige processer som referer til forhold i universet.

Der er nogle ting omkring universets 0 punkt jeg har kikket nærmere på:
? Kan universets 0 punkt flyttes.
? Om energiens bevarelse.
? Kan en forskydning i universets 0 punkt skabe et spænd.
? Kan universets spænd omsættes til en retlinet hastighed.

Jeg har brugt Browns og Kelvins observations resultater:

og kan konstatere at Browns partikel bevægelser er aftagende ved faldende temperatur.
At al masse aktivitet aftager når temperaturen falder og vi har hermed begrundelsen for det manglende parameter i universets skabelse af masse (hastighed).

Jeg skal gøre opmærksom på at Kelvin viser vejen til det absolutte 0 punkt (0 K), men han giver ingen forklaring på hvad 0 punktet er for en størrelse og hvorfor det eksisterer.

Universets rumfang kan ikke flyttes. Det handler om hvad universets rumfang indeholder.

I dette tilfælde; universet har skabt en lokal masse som vi kalder Big Bang og som ikke kan forklares alene ud fra universets rumfang. Der mangler noget for at det hele passer sammen.

Termodynamikkens 1. lov siger, at den indre energi i et isoleret system er konstant,
 det gælder også hele universet.
Universet kan godt flytte rund med energien men den samlede energi i universet er konstant.

Noter.

bemærkning til dette indhold:
For at skabe masse

i universet skal temperatur delen kunne forskydes, på sådan en måde at universets samlede energi er konstant.
Som vist her:
...............................................
Det matematiske system
som jeg bruger, er massens hastighed et punkt og mængden er universets rumfang. Begge dele fungerer i metersystemet.
For flere detaljer, se midt afsnit om massedannelse.

Energi, målt i masse er:
.....................................m = V * c2

Du kan også måle massens energi i joule:
.....................................E = m * c2

Man kan sige om universet som en helhed; på den ene side er der ingenting og alligevel er der noget.

Næste side er det klassiske big bang.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 


Ultima update : 01 November 2021
Email : info@jwhdk.eu